Se alla

Kallelse till nomineringsmöte

Tisdag 1 november 2016

Som medlem i Liberalerna på Lidingö kallas du härmed till nomineringsmöte.

Datum: 21 november 2016
Tid: 18.00–18.30
Plats: Lidingö stadshus, lokal Fjäderholmarna

Föreslagen dagordning till nomineringsmötet:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare och tillika rösträknare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7. Val av ersättare till kultur- och fritidsnämnden
8. Val av ersättare till Lidingöhems styrelse
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Vid mötet ska en ny ersättare till kultur- och fritidsnämnden samt en ny ersättare till Lidingöhems styrelse väljas.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 5 november 2016.

Sammankallande för valberedningen är Lisbeth Ringblom.
E-post: lisbeth_ringblom@hotmail.com
Telefon: 076-246 83 83

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Liberalerna på Lidingö