Se alla
Äldrepolitik-årsrika

Årsrika

Vi ser årsrika som en tillgång som ska ha möjlighet att påverka sin vardag och mötas av lyhördhet för behov och önskemål. Det handlar om var man vill bo, med vem man vill bo och vilken hemtjänst som man vill anlita. Ingen ska heller ofrivilligt tvingas att åldras ensam.

Liberalerna på Lidingö vill:

  • Att ett nytt icke-biståndsbedömt trygghetsboende, ”Freja”, snarast byggs av kommunen i Lidingö centrum eller dess närhet. 
  • Att s k demensbyar införs på Lidingö som ett alternativ till traditionella vård- och omsorgsboenden.
  • Att Lidingö anställer en medicinskt ansvarig läkare, ökar samarbetet med sjukvården för en god och nära vård på Lidingö.
  • Att den medicinska kompetensen på vård- och omsorgsboenden höjs för att även innefatta viss geriatrisk behandling, t ex syrgas.
  • Att äldre ska ha så stort självbestämmande som möjligt inom äldreomsorgen, exempelvis när det gäller val av utförare.
  • Att alla som vill ska kunna få hemlagad mat i hemtjänsten.
  • Att anhöriga som vårdar äldre ska få bättre stöd och avlastning.
  • Att videomöten och andra tekniska hjälpmedel används för att avlasta personalen. Därigenom får personalen utrymme och tid för mer mänsklig samvaro med de äldre. Användningen av olika former av teknik måste dock ske med samtycke från den enskilda och med respekt för hens integritet.
  • Att kommunen ska främja ett aktivt och hälsosamt liv bland äldre också i samhällsplaneringen genom att se till att det finns promenadstråk och cykelbanor, att snöröjning och sandning fungerar samt att det finns utegym även för den som inte är urstark.
  • Att kulturen ska ges en viktig plats i äldreomsorgen.

Många äldre vill och kan bo kvar i sina bostäder. För dem med behov av omsorg i hemmet ska kommunen erbjuda hemtjänst. Andra är ensamma, känner sig oroliga och vill därför flytta till ett boende som erbjuder gemenskap och trygghet. Bristande tillgänglighet i huset eller lägenheten gör också att många vill ha ett modernt och tillgängligt boende. Trygghetsboende eller seniorlägenhet kan vara en lösning. Valfrihet ska gälla, ingen ska tvingas bo kvar i sin ordinarie bostad.

Redan om åtta år kommer lidingöbor över 80 år att ha ökat med över 1 000 personer. Det betyder ett ökat behov av trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden. Det är viktigt att hemtjänst, omsorg och äldreboende tillhandahålls i tillräcklig grad och med god kvalitet. För många äldre med demens finns idag endast traditionella vård- och omsorgsboenden med begränsad rörelsefrihet som alternativ till ordinarie boende. Vi vill att Lidingö introducerar moderna vård- och omsorgsboenden specifikt utformade för dementa äldre, s k demensbyar. I demensbyarna får de dementa större frihet att röra sig ute i inhägnade gårdar.

I den antagna planen för stadens omsorgs- och boendekedja finns åtgärder som ska öka kvalitet, trygghet och självständighet i de årsrikas liv. Förebyggande omsorg och närmare samarbete med vården kombineras med boenden där medicinsktekniska och digitala lösningar förlänger möjligheten till ett självständigt liv. I planen ingår att ersätta dagens servicehus med  biståndsbedömda trygghetsboenden samt att skapa innovationshubbar för kontinuerlig utveckling av Lidingös äldreboenden. En innovationshub är ett äldreboende där nya arbetssätt, ny teknik, förbättringar i omsorgen, service och tjänsteerbjudanden prövas för att därefter införas på fler äldreboenden. När nya äldreboenden planeras bör även trygghetsboenden som inte är biståndsbedömda ingå för att säkerställa att behovet av sådana boenden tillgodoses. Det planerade Tor 2 med ett 30-tal bostäder räcker inte när antalet 80+ kraftigt ökar.

Många anhörigvårdare drar ett tungt lass och blir i praktiken bundna vid hemmet för att hjälpa sin närstående. Anhöriga som vårdar äldre behöver därför få bättre stöd.