Se alla

Liberalt valprogram 2018 i Lidingö: ”För en framtid i frihet”

1      Vår vision – Lidingö 2030

På Lidingö går utveckling och framtidstro hand i hand med respekt för kultur och miljö.

Nya och gamla medborgare trivs och är trygga. Vi värnar vårt kulturhistoriska arv och våra historiska byggnader samtidigt som vi ser till att ständigt utvecklas och förbättras.

Livskvaliteten på Lidingö ökar och lidingöbornas vardagspussel går ihop. Vårt centrum är omtyckt, välbesökt och erbjuder mer av handel, service, kultur och bostäder.

Lidingös skolor och förskolor är populära och erkänt bra. Kommunen har lätt att rekrytera och behålla den allra bästa personalen. Här finns såväl offentliga som privata aktörer som kompletterar varandra och erbjuder olika former av pedagogik. Förskolorna och skolorna erbjuder en trygg miljö för våra barn både i och utanför klassrummen.

Bostadsbeståndet har vuxit och det finns boendeformer för unga, årsrika och alla däremellan. Äldre kan nu flytta till en modern och tillgänglig bostad och Lidingös ungdomar kan bo kvar på ön medan de utbildar sig och etablerar sig på arbetsmarknaden.

När familjesituationen förändras kan föräldrar hitta nya bostäder och låta barnen gå kvar i sin skola och förskola på Lidingö. Vårt nya trygghets- och seniorboende, ”Freja” i Lidingö centrum, ger många äldre en ännu rikare vardag. Lidingöbor måste inte längre flytta från familj och vänner och lämna sin trygghet och sitt sociala sammanhang för att de inte hittar en bostad.

Näringslivet och föreningslivet blomstrar. Nya företag har etablerat sig på ön. Lidingö centrum är lidingöbornas självklara handels-, kultur- och mötesplats. Staden har klättrat rejält i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landets kommuner. I Lidingö centrum har vi ett nytt kulturhus som lockar Lidingöbor i alla åldrar. Idrottsföreningarna lockar många och har goda förutsättningar för att driva sin verksamhet.

Kollektivtrafiken fungerar väl. Det är lika lätt att ta sig som mellan olika platser på Lidingö som till och från ön. Tvärförbindelserna har utvecklats och Lidingö är nu sammankopplat med Stockholm genom Spårväg city. Grunden för att vi fått en väl utbyggd kollektivtrafik är att kommunen fortsatt att växa och utvecklas med varierad bebyggelse, mer service och fler arbetsplatser.

Äntligen har Hälsans ö fått ett Hälsans hus där olika former av vård och äldreomsorg har samlats och nu kompletterar övriga vårdgivare på Lidingö.

I Högsätra finns också ett utvecklat idrottscampus med bra och funktionella hallar och studentbostäder, vilket gör området mer levande alla tider på dygnet.

Den nya polisstationen har öppnat och Lidingöborna känner sig nu trygga i sin hemkommun. Vi har fått fler poliser som kan våra kvarter och känner oss som bor här. Våra kommunala trygghetsvakter, som vi införde i avvaktan på fler poliser, finns kvar och hjälper till med öka tryggheten på stadens gator och torg, särskilt på tider när det riskerar att bli stökigt. Det är ingen som längre tvekar att ta kvällspromenaden längs våra upplysta vägar och i vår välskötta natur.

På Lidingö har varje individ möjlighet att själv bestämma över och påverka sin vardag.

–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

2.      Samhälle och bostäder

Lidingö ska fortsätta vara en attraktiv kommun som erbjuder en god miljö, rik kultur, goda livschanser och en stark social gemenskap.

Lidingö är en del av en växande Stockholmsregion. För att Lidingö ska kunna behålla sin attraktionskraft, välfärd och kunna rekrytera duktig personal, behövs bostäder för studenter, unga vuxna och äldre. Bostadsbyggandet är angeläget för staden, som också har ett bostadsförsörjningsansvar för Lidingöbor med medicinska och sociala behov och för nyanlända.

Liberalerna vill därför fortsätta att bygga Lidingö för en rikare och grönare framtid. På 1910- talet etablerades Lidingös kommersiella centrum. På 1990-talet vågade man bygga detta vidare. Då, som nu, fanns oro för den då nya skalan, men också modiga beslutsfattare som trodde på Lidingös framtid. I dag skattar Lidingöborna miljöerna högt.

Det ska vara trevligt att röra sig i Lidingö centrum. Liberalerna vill bygga ut centrum med hög arkitektonisk kvalitet och mer handel, service, kultur, mötesplatser och bostäder och där den sociala gemenskapen ytterligare stärks, livspusslet underlättas och vårt miljöavtryck minskar. Vi vill ta ett nytt, förnuftigt grepp på utvecklingen av Lidingö centrum.

Ungdomar som vill ska kunna bo kvar på Lidingö när de utbildar sig och etablerar sig på arbetsmarknaden. Barn ska kunna ha nära till båda sina föräldrar, trots en förändring i familjebilden. Äldre ska kunna välja att flytta till en tillgänglig och modern bostad. Det ska finnas boendeformer för olika ekonomier, olika familjebildningar, olika livsskeden.

Lidingöbor, som har bidragit till att bygga upp vårt lokalsamhälle, ska inte tvingas flytta från familj, vänner och lämna sin trygghet och sitt sociala sammanhang, bara för att det saknas bostad på Lidingö. Detta är valfrihet att värna.

Liberalerna ser att Lidingö kan växa samtidigt som vi kan bevara alla de värden som Lidingöborna uppskattar – grönska, småskalighet, kvalitet, hälsa och trygghet.

VI VILL:

 • Att Lidingös olika stadsdelscentra utvecklas vidare med nya bostäder och ny service.
 • Att Lidingö bygger vidare ett attraktivt byggnadsbestånd med olika boendeformer och upplåtelseformer för olika behov.
 • Att Lidingö centrum byggs ut efter en tydlig vision som tar ett helhetsgrepp om stadsmiljö, utbud och finansiering. Detaljplanearbetet för detta ska starta omgående.
 • Att kommunen pekar ut flera nya och lämpliga platser för mindre enheter av hyresbostäder, oavsett byggherre, för snarast möjliga byggstarter.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

3      Skola och utbildning

Kunskap och bildning är den viktigaste faktorn för att stärka den enskilda människans möjlighet att leva i frihet. Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför som vi liberaler så envist kämpar för en bättre skola, för att varenda människa, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som behövs för att uppnå sina drömmar. En skola med kunskapsfokus, höga förväntningar, studiero och nya chanser att senare i livet starta på nytt är avgörande för att minska klyftorna och för att fler ska kunna göra en klassresa.

Den liberala skolpolitiken sätter individen i centrum och skapar möjligheter för människor att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Skolan ska ge utmaningar och stimulans åt alla så att lusten att lära hålls levande. Alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar skolan.

Att vi har duktiga lärare är en nyckelfråga för Lidingö. Lärare ska kunna känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Lärarnas uppdrag ska vara tydligt och de ska få använda sin tid till undervisning. Både ämneskunskaperna och den pedagogiska förmågan spelar roll när våra elever ska lära nytt.

VI VILL:

 • Att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor.
 • Att alla elever ska få god och näringsrik mat i skolan och i förskolan.
 • Att stadens elever har en fysisk aktivitet på schemat varje dag.
 • Att det byggs fler och mindre förskolor för att säkra barnens trygghet.
 • Att de kommunala skolbiblioteken ska vara bemannade.
 • Att friskolorna uppmuntras att satsa på skolbibliotek.
 • Möjliggöra för fler lärare att ta sin lärarlegitimation.
 • Skynda på den kompetensutveckling som syftar till att hjälpa lärarna att bli bättre på att identifiera och bemöta barn i behov av särskilt stöd ute i verksamheten.
 • Ha nolltolerans mot mobbning och kränkande språkbruk. Arbetet mot detta måste utvecklas.
 • Ha särskilt fokus på att minska den psykiska ohälsan bland unga.
 • Öka tillgången på skolpsykologer och kuratorer.
 • Att droganvändningen bland Lidingös elever ska minska. Ett åtgärdsprogram ska därför tas fram.
 • Att det på varje skola ska finnas kunskap om  skolans likabehandlingsplan ska arbetet mot hedersrelaterat våld behandlas.
 • Att de nationella proven rättas centralt på Lidingö.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

4      Årsrika

Vi ser äldre och årsrika som en tillgång och vill ta vara på deras erfarenheter. Äldre ska ha möjlighet att påverka sin vardag. Det handlar om var man vill bo, med vem man vill bo och vilken hemtjänst som man vill anlita. Ingen ska heller ofrivilligt tvingas att åldras ensam.

Många äldre vill och kan bo kvar i sina bostäder. För dem med behov av omsorg i hemmet ska kommunen erbjuda hemtjänst. Andra är ensamma, känner sig oroliga och vill därför flytta till ett boende som erbjuder gemenskap och trygghet. Bristande tillgänglighet i huset eller lägenheten gör också att många vill ha ett modernt och tillgängligt boende. Trygghetsboende eller servicelägenhet kan vara en lösning.

Vi blir allt fler äldre på Lidingö, vilket medför ett ökat behov av service och omvårdnad. Det är viktigt att hemtjänst och äldreboende tillhandahålls i tillräcklig grad och med god kvalitet, vilket bland annat kräver en god framförhållning. Det är därför angeläget att det finns en långsiktig äldreboendeplan som omfattar alla former av äldreboende. Äldreboendeplanen bör även omfatta boende som inte är biståndsbedömt, det vill säga boende som brukar kallas senior- eller trygghetsboende, för att säkerställa att behovet av sådant boende tillgodoses.

Många anhörigvårdare drar ett tungt lass och blir i praktiken bundna vid hemmet för att hjälpa sin närstående. Anhöriga som vårdar äldre behöver därför få bättre stöd.

VI VILL:

 • Att ett nytt trygghets-/seniorboende, ”Freja”, snarast byggs av kommunen nära Lidingö centrum.
 • Att den som har fyllt 80 år och känner sig ensam och orolig också bör kunna komma ifråga för en servicelägenhet.
 • Att äldre ska ha så stort självbestämmande som möjligt inom äldreomsorgen, exempelvis när det gäller val av utförare.
 • Att alla som vill ska kunna få hemlagad mat i hemtjänsten.
 • Att anhöriga som vårdar äldre ska få bättre stöd.
 • Att videomöten, robotar och andra tekniska hjälpmedel används för att avlasta personalen. Därigenom får personalen utrymme och tid för mer mänsklig samvaro med de äldre. Användningen av olika former av teknik måste dock ske med samtycke från den enskilda och med respekt för hens integritet.
 • Att kommunen ska främja ett aktivt och hälsosamt liv bland äldre också i samhällsplaneringen genom att se till att det finns promenadstråk och cykelbanor, att snöröjning och sandning fungerar samt att det finns utegym även för den som inte är urstark.
 • Att kulturen ska ges en viktig plats i äldreomsorgen.
 • Att det i Hälsans Hus i Högsätra finns ett brett vård- och omsorgsutbud för Lidingös äldre.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

5     Social omsorg

Människor föds med olika förutsättningar och vissa människor har av olika skäl större svårigheter i livet än andra. Välfärdspolitikens viktigaste uppgifter är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser. Liberalerna har en lång tradition av att lyfta det glömda Sverige. Vi vill att samhället ser människor som har svårt att göra sina röster hörda och som är i behov av samhällets stöd för att få mer makt över sina liv.

Det är viktigt att göra rätt insatser i rätt tid. Detta gäller såväl när barn, ungdomar och vuxna far illa som när livssituationen är sådan att den enskilde inte kan klara sin vardag utan samhällets stöd.

Vår utmaning är att ge människor möjlighet att känna framtidstro. En liberal politik innebär att skapa förutsättningar för att alla ska kunna bli sitt bästa jag, också personer som har funktionsnedsättningar. Funktionshinderpolitiken syftar till att undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättningar kan leva ett liv som andra.

VI VILL:

 • Att funktionshinderperspektivet ska finnas med från början i all planering och inom alla politikområden.
 • Slå vakt om målet i LSS om att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra och uppnå goda levnadsvillkor.
 • Att de insatser som kommuner tillhandahåller måste bli mer jämlika så att personer med funktionsnedsättning utan problem ska kunna flytta över kommungränser.
 • Att kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme och aktivt anställa fler personer med funktionsnedsättning.
 • Att barnfamiljer där det förekommer missbruk ska ha rätt till familjestöd från socialtjänsten.
 • Att kommunens insatser till unga vuxna med funktionsnedsättningar ska vara inriktade på att leda till egen försörjning och eget boende.
 • Att bra stöd och avlastning ges till anhöriga.
– OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

     Kultur och fritid

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Varje människa ska ha möjligheten att hitta sin egen uttrycksform för att vidga rummet för tanken, reflektionen och fantasin. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. För oss liberaler är kultur en berikande kärnverksamhet i staden, särskilt den kulturverksamhet som riktar sig till barn och unga.

Att idrotta är roligt och bra för hälsan. Vi vill att alla ska kunna motionera och idrotta, oavsett var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Vi vill att föreningarna ska ha goda förutsättningar att driva sin verksamhet. Elever som idrottar presterar också generellt bättre i teoretiska ämnen än de som inte motionerar. Idrottsföreningarna ska ha bra och ändamålsenliga lokaler för att driva sin verksamhet.

I Liberalernas Lidingö ska alla invånare kunna fylla fritiden med meningsfulla aktiviteter, Här ska finnas utbud av olika idrotter, utställningar, lokala träffpunkter och spontana mötesplatser.

VI VILL:

 • Skapa ett kulturhus, en spännande mötesplats, för alla åldrar i nära anslutning till Lidingö centrum.
 • Bygga en simhall med en 50-meters bassäng.
 • Att bibliotekets öppettider utökas.
 • Att biblioteket får möjlighet att göra en lässatsning för att främja läsning bland unga.
 • Att fler unga ges möjlighet att delta i Sagateaterns verksamhet.
 • Öka det kommunala bidraget till öns föreningar.
 • Att kommunen ska samarbeta med föreningar och övriga civilsamhället för en rikare fritid.
 • Att föreningarna har bra lokaler och ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.
 • Att barn- och äldreomsorgen på Lidingö genomsyras av kultur.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

7     Trafik och infrastruktur

Att kunna resa är en central del i vårt moderna samhälle. Människors möjlighet att effektivt kunna transportera sig mellan sitt hem och sin arbetsplats eller skola är, liksom varutransporter, en förutsättning för välstånd och ekonomisk utveckling.

Liberalerna på Lidingö vill därför skapa ett väl fungerande och väl balanserat trafiksystem för fotgängare, cyklister, privat- och yrkesbilister samt för kollektivresenärer. Vi eftersträvar miljömässigt uthålliga och ekonomiskt effektiva trafiklösningar. Friheten att välja färdsätt är en viktig del i ett liberalt samhälle.

VI VILL:

 • Att Spårväg City dras fram till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan.
 • Ha skytteltrafik mellan Ropsten och Lidingö Centrum.
 • Att tvärresandet i lågtrafik förbättras.
 • Att Lidingöbanans bytespunkt i Ropsten får kortare gångavstånd – inte längre.
 • Att stomlinje nr 6 förlängs från Ropsten till Lidingö centrum och till Rudboda.
 • Att tidtabellerna anpassas så att det är bättre passning mellan olika färdmedel vid omstigning, exempelvis i Ropsten och vid Kottla station.
 • Ha ett separat busskörfält utmed delar av Norra Kungsvägen.
 • Ha en expressbuss från Lidingö till Danderyds sjukhus via Norra länken.
 • Ha självkörande buss-skyttel mellan Bodals hållplats/pendlarparkeringen och Lidingö centrum, på sikt även förlängd till Ropsten.
 • Ha nattstopp på bussarna för tryggare hemfärd på natten. Nattstopp innebär att en ensam passagerare kan komma överens med busschauffören om att stanna mellan två hållplatser på kvällar och nätter.
 • Ha ett bullerplank utmed Gåshagaleden som ger frihet från skadligt buller.
 • Ha en allsidig utredning om framtidens trafik och bebyggelse i stadens centrala delar – bland annat om bättre koppling mellan Södra ön och Centrum med olika trafikslag.
 • Att Lidingö får fler laddmöjligheter för elbilar.
 • Att det ställs krav på laddinfrastruktur vid nybyggnad.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

8      Trygghet

Det finns få saker som drabbar den enskilda människans frihet lika allvarligt som att inte få hjälp när det har inträffat ett allvarligt brott. Att veta att polisen kommer när det verkligen behövs, att känna sig trygg i sitt bostadsområde, att inte känna sig tvungen att avstå från en kvällspromenad – allt detta handlar om frihet i vardagen.

Det lokala brottsförebyggande arbetet behöver utvecklas genom bland annat ökad kunskapsspridning, samverkan mellan olika aktörer och ökat stöd till olika brottsföre- byggande projekt runt om i landet. Liberalerna vill i lag förtydliga kommunernas roll för lokalt brottsförebyggande arbete inom sina ansvarsområden.

VI VILL:

 • Ha en fungerande polisstation i Lidingö
 • Att i avvaktan på fler poliser anställa kommunala trygghetsvakter som ska samverka med polisen och bidra till att öka tryggheten på stadens gator och torg, särskilt på tider när det riskerar att bli stökigt.
 • Att kommunen prioriterar slyröjningen och förbättrar belysningen så att Lidingöborna kan röra sig tryggt på ön.
 • Ha nattstopp på bussarna (se Trafik och infrastruktur).
 • Utbilda promenerande hundägare i att spana efter och förebygga brott i enlighet med den så kallade Nospatrullen som i dag finns i Solna.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

9      Miljö och klimat

Klimathotet är en av vår tids stora ödesfrågor. Krisinsikt är bra, men viktigare ändå är framtidshopp, tro på förändring och framförallt konkreta åtgärder. Liberal miljöpolitik handlar om att ta ansvar utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer. Det är teknikutveckling, marknadsekonomi och tillväxt som driver på för långsiktiga och hållbara lösningar. Digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden.

Liberalerna utgår från försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala. Vi vill också förenkla för människor att ta ansvar utan att detaljstyra deras vardagsliv.

VI VILL:

 • Värna Lidingös grönområden och göra dem mer tillgängliga.
 • Underlätta för kommuninvånarna att göra kloka miljöval.
 • Arbeta för att kommunen fortsatt ska vara attraktiv för gångtrafikanter och cyklister.
 • Att Lidingö stad förenar utveckling och miljötänkande.
 • Att återvinningen av material och avfall ständigt förbättras.
 • Att Lidingö stad fortsätter att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter.
 • Ha fler solceller på kommunala byggnader.
 • Att vattenförsörjningen ska tryggas och beredskapen för störningar höjas.
 • Använda kommunens bilar mer effektivt, exempelvis genom en bilpool.
 • Att fler smarta parkeringslösningar ordnas för att underlätta ett grönare pendlande.
 • Minska plastanvändningen i all kommunal verksamhet.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.

 

10               Integration

med vår integrationspolitik som också ska ge var och en de verktyg som behövs för att växa, försörja sig själv och fullt ut delta i det svenska samhället. Alla som lever i Sverige ska ha samma krav på sig att ta ansvar för sig själv, lära sig svenska språket och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället bygger på. Det är viktigt att Lidingö stad arbetar aktivt för att integrera de flyktingar som bor i kommunen. Arbete är en viktig förutsättning för integration och förhindrar ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

VI VILL:

 • Att staden ska erbjuda aktivt stöd samtidigt som det måste ställas tydliga krav på dem som får socialbidrag.
 • Införa ett så kallat Jobbtorg, som bland annat finns i Stockholms stad, som erbjuder stöd och hjälp med till exempel rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb inom både näringsliv och kommunen. Målet ska vara att de som är långvarigt beroende av försörjningsstöd (socialbidrag) ska få det stöd som behövs för att få ett jobb.
 • Ha ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv och det civila samhället kring integrationsfrågorna.
 • Stödja och uppmuntra idrottsföreningarna att arbeta med integration.
 • Stötta och uppmuntra privata initiativ som till exempel språkcaféer.
–   OM VI FÅR BESTÄMMA.