Se alla

Liberalernas Handlingsprogram 2015-2018

Vi Liberaler tror på individens valfrihet. Det gäller val av bostad, arbete, skola, vård, omsorg och färdsätt i trafiken. LSS-refomen bevaras. Skolorna ska förmedla kunskap på högsta nivå. Lidingöhem måste producera fler hyresrätter.

Liberalerna vill:

Liberalernas handlingsprogram 2015-2018

Demokrati, kommunens ekonomi och den kommunala verksamhet

Vi vill:

 • Att den lokala demokratin vitaliseras och förankras.
 • Lyssna och uppmuntra till debatt och diskussion om gemensamma angelägenheter
 • Förmedla insikt i den kommunala organisationen och den politiska beslutsstrukturen
 • Att kommunalskatten ska ligga på en nivå så att vi både säkerställer en ekonomi i balans och hög kvalitet i skattefinansierade verksamheter(som förskola, skola, vård och omsorg)
 • Att Lidingö stad har en kostnadseffektiv verksamhet
 • Att Lidingö stad sätter Lidingöborna främst och har ett tydligt kundperspektiv
 • Verka för införande av valfrihetssystem i fler verksamheter
 • Att Lidingö stad har tydliga kvalitets- och verksamhetsmål
 • att Lidingö stad har en bra kvalitetsuppföljning som tillvaratar de anställdas och Lidingöbornas synpunkter
 • Att Lidingö stad använder sig av upphandlingar så att fler företagare ska kunna lämna anbud och därmed öka konkurrensen och stärka företagarklimatet
 • Att lämplig verksamhet läggs ut på entreprenad
 • Att strävan efter jämställdhet och mångfald genomsyrar Lidingö stad som arbetsgivare
 • Att Lidingö stad ska premiera duktiga medarbetare
 • Att Lidingö stad stöttar aktiviteter som förbättrar hälsa och arbetstrivsel

SKOLA, FÖRSKOLA OCH UTBILDNING

Vi vill:

 • Att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor där alla elever ska kunna utveckla sin fulla potential
 • Att Lidingö ska anställa fler förstelärare och också lektorer
 • Att Lidingö ska genomföra ytterligare en uppdragsutbildning med mål högskoleexamen för förskollärare/fritidspedagoger
 • att Lidingö ska erbjuda full behovstäckning inom förskolan i familjernas närområden.
 • att Lidingö ska minska antalet barn per vuxen i förskolan.
 • att Lidingö årligen ska mäta och följa upp de sammanlagda resultaten i Lidingös alla skolor och redovisa dessa på kommunens hemsida.
 • Att Lidingö ska stimulera till utveckling och mångfald bland utförare och drift av skolor och förskolor. Det ska ske på konkurrensneutralta villkor.
 • Att skolor och förskolor ska se till det enskilda barnets eller elevens behov. Kraven på att utreda elevers behov av särskilt stöd ska bli tydligare.
 • Att skolan ska erbjuda minst en fysisk aktivitet om dagen
 • Att gymnasielever erbjuds undervisning i entreprenörskap och hur man driver företag.
 • Att alla elever får god och näringsriktig mat i skolan.
 • Att alla skolor ska fortsätta att utveckla arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i skolan. Den handlingsplan som utarbetades 2013 ska följas.
 • Att alla skolor ska arbeta utifrån strategier och metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Bygga ut Musikskolan så att fler får möjlighet delta samt utveckla Musikskolans samarbete med Lidingös utbud av fritidsaktiviteter
 • Att Lidingös skolor bygger ut läxhjälpen
 • Att alla Lidingös elever ska kunna tala, skriva och förstå svenska

KULTUR OCH FRITID

Vi vill:

 • Driva på att en multisporthall och en simhall etableras på Lidingö
 • Att Lidingöloppsspåret på ett varsamt sätt och inom ramen för vår miljö utvecklas och stärks så att det ger plats för flera typer av aktiviteter
 • Att det fastställs en långsiktig renoveringsplan av Lidingös befintliga idrottsanläggningar
 • Att våra fritidsgårdar får fortsatt stöd och möjlighet att utvecklas för att möta våra ungdomar och barn
 • Att vi fortsätter att stödja föreningslivet så att det kan utvecklas och stärkas för framtidens utmaningar
 • Att vi fortsätter att stödja Musikskolans och Sagateaterns utveckling så att flera barn och ungdomar har möjlighet att få spela ett instrument eller teater
 • Att vi fortsätter att utveckla platser för spontanidrott
 • Bevaka att kultur- och fritidsutbudet är jämställt samt jämlikt och rättvist för handikappade, äldre, hbtq-personer och för invånare med bakgrund i andra länder.
 • Att verkar för att stötta lokala konstnärer och erbjuda dem möjligheter att på olika sätt synas på Lidingö
 • Arbeta för att Lidingö blir en fristad för förföljda konstnärer.

 

ÄLDREFRÅGOR

Vi vill:

 • Att ett nytt stort trygghetsboende för äldre bör byggas i eller i nära anslutning till Lidingö centrum. Lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt och huset ska ägas av Lidingöhem.
 • Att mindre trygghetsboenden byggs på andra platser på ön.
 • Att hospice finns kvar och att personalens kunskaper om vård i livets slutskede sprids till äldreboendena.
 • Att sjukvård och omsorg för äldre samordnas oavsett huvudman.
 • Att satsningen på fortbildning och personalvård fortsätter.
 • Att Lidingöbor som vårdar anhöriga får ett bättre stöd och erkänsla än idag
 • Att ökade möjligheter till avlastning för anhörigvårdare införs
 • Att frivilligverksamheten växer.
 • Att maten och måltidsmiljön i våra vård- och äldreboenden är god.
 • Att vårdlots erbjuds personer med stora och komplicerade vård- och omsorgsbehov.
 • Att ett Leva-livet-kontrakt införs
 • Att kvalitetskraven skärps både på kommunal och privat vård- och omsorgsverksamhet.
 • Att äldre inte glöms bort i kommunens arbete med kultur, fritid och hälsofrågor.

FYSISKT OCH PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE

Vi vill:

 • Fortsätta att arbeta för att, i samarbete med det lokala näringslivet, fler människor med funktionsnedsättning får möjlighet till arbete eller praktikplats.
 • Att människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar erbjuds personliga ombud.
 • Att de som har begärt och beviljats individuella planer ska få årliga genomgångar.
 • Att Lidingö stads webbplats anpassas så att den även blir användbar för personer med synnedsättning eller liknande funktionsnedsättningar.
 • Att boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta ska vara avgiftsfri.
 • Att ledsagning för synskadade ska var avgiftsfri.
 • Att Lidingö stad möjliggör för människor med funktionsnedsättning att bo i egen bostad.
 • Bygga ytterligare gruppbostäder för människor med funktionsnedsättning
 • Att tillgänglighetsanpassningen av samhället fortsätter.

 

SOCIALA FRÅGOR

Vi vill:

 • Utveckla samarbetet med stadens socialpsykiatri och Prima Vuxen i syfte att förbättra situationen för de som både uppbär ekonomiskt bistånd och har psykisk ohälsa.
 • Utveckla arbetet med att unga personer med funktionsnedsättning kommer ut i arbetslivet
 • Utveckla det förebyggande arbetet med ungdomar för att mota bruk av tobak och droger
 • Att samarbetet mellan polis och socialtjänst kring ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil, missbruksbeteende och spelmissbruk, så kallade sociala insatsgrupper, utvecklas.
 • Att sommarjobb erbjuds till ungdomar som är i behov av samhällets stöttning.
 • Att kvinnofriden värnas.
 • Att kvinnor och män som blir misshandlade får samhällets stöd och hjälp.
 • Att frivilligorganisationerna uppmuntras och får stöd i deras arbete.
 • Att Lidingö stad aktivt bidrar till att förverkliga överenskommelsen med de idéburna organisationerna inom det sociala området, exempelvis volontärsutbildning.
 • Att arbetet med barn och anhöriga till missbrukare utvecklas.
 • Att samarbetet inom ramen för Barncentrum utvecklas till ett fullvärdigt Barnahus.
 • Att Lidingö stad fullgör sina avtal med Migrationsverket och tar emot fler ensamkommande barn på gruppboende eller i familjehem.
 • Att Lidingö efter några års mottagande av ensamkommande barn kompletterar med utslusslägenheter.
 • Att Lidingö fortsatt ska ha ett generöst och utökat flyktingmottagande
 • Att arbetet i brottsförebyggande rådet utvecklas

TRAFIK

Vi vill:

 • Skapa en trafiksäkrare miljö med fler rondeller, gång-, cykelbanor och tillgängligare busshållplatser.
 • Skapa säkrare cykelvägar, exempelvis ny cykelbana utmed Ekholmsnäsvägen mot Björkudden och Gåshaga.
 • Fullfölja projektet med Säkra skolvägar till alla grundskolor
 • Prioritera fler cykelleder och cykelinfartsparkeringar utmed Lidingöbanan och utmed Norra Kungsvägen.
 • Införa en klimatskyddad gång- och cykelbana på den nya kombinerade gång-, cykel- och spårvägsbron.
 • Införa en hiss från Torsviks hållplats till Flaggberget för att ge en bekväm förbindelse mellan den moderniserade Lidingöbanan och Torsviks Torg.
 • Låta utreda en direktbuss förbindelse, alternativt en automatbane-skyttel (typ spårtaxi) mellan Baggeby hållplats och det nya Lidingö Centrum, vilket möjliggör bekväm förbindelse mellan Södra Lidingö och nya Lidingö Centrum.
 • Verka för att sammankopplingen av Lidingöbanan med Spårväg city i Ropsten fullföljs, vilket möjliggör direkt resande från Lidingö till Sergels Torg utan byte.
 • Verka för att övergången mellan den nyrenoverade Lidingöbanan och tunnelbanan i Ropsten blir så tidseffektiv som möjligt, helst en lösning med direkt anslutning på tunnelbaneplattformen.
 • Verka för att turtätheten med buss förbättras där efterfrågan motiverar det, särskilt i lågtrafiktid och vi anser att det är önskvärt med tätare turer för nattbussarna.
 • Verka för att Landstingets trafikförvaltning (f d SL) förlänger den planerade stombussen (med hög standard och hög turtäthet) från Vällingby till Ropsten till Rudboda på Lidingö.
 • Verka för att Landstingets trafikförvaltning (före detta SL) förlänger innerstadsbusslinje 73 till Lidingö Centrum.
 • Verka för att tvärförbindelserna med buss förbättras, så att passningen mellan Lidingöspårvägen och bussarna förkortas.
 • Verka för att tidtabellssamordningen förbättras mellan tunnelbanan och bussarna i Ropsten samt mellan Lidingöbanan och bussarna och mellan olika busslinjer på ön.
 • Bibehålla Ropstens infartsparkering, alternativt anordna den på en pråm intill tunnelbanan. Om detta inte går, bör en större infartsparkering för bil och cykel nära Baggeby eller Bodals hållplatser anläggas, som ersättning för Ropstens infartsparkering när/om den försvinner.
 • Ha en arkitekttävling om den nya tåg-, gång- och cykelbron
 • Att gångsträckan från tunnelbanan i Ropsten till Lidingötåget blir så kort som möjligt när den nya bron är klar.
 • Verka för att Lidingö blir en testkommun för el-bussar.
 • Verka för att Lidingö blir en del av det framväxande stomcykelnätet i länet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vi vill:

 • Att en reningsanläggning för dagvatten byggas vid Kyrkviken
 • Att den planerade bebyggelsen i Centrum planeras med miljövänliga lösningar för energi och sophantering.
 • Att alla hushåll på sikt blir anslutna till matavfallsinsamlingen
 • Underlätta sopsorteringen på ön
 • Bygga fler återvinningsstationer
 • Bygga fler laddstolpar för elfordon
 • Verka för att en avloppsvattenpump/värmepump vid Käppalaverket för att förse staden med fjärrvärme från spillvattnet.
 • Inlämning av trädgårdsavfall och flisning ska vara kvar i Södergarn.

PARKER OCH NATUR

Vi vill:

 • Att Långängen-Elfviks naturreservat utvidgas så att även norra Elfvikslandet ingår.
 • Fördubbla detaljhänsynen vid föryngringen av övrig skog (mer varsamt).
 • Fördubbla föryngringsavverkningen för att få en mer varierad skog utanför naturreservaten.
 • Att Lidingös stränder ska vara mer tillgängliga för allmänheten.
 • Att strandpromenaderna utökas successivt.
 • Ha en fortsatt upprustning av stadens sittbänkar.
 • Ha en klotterfri ö.
 • Ha säkra lekplatser.
 • Fördubbla andelen naturskog.
 • Göra skog och natur till en levande del i lidingöbornas vardag med särskilt fokus på barn och unga genom aktiviteter som ekologiska odlingar, biodlingar och erfarenhet av naturvård.

 

FÖRETAGSAMHET OCH ARBETSMARKNAD

Vi vill:

 • Att kommunens kontakter med Lidingös företagare och dess intresseorganisationer vidareutvecklas
 • Att det ska vara enkelt och attraktivt att starta och driva företag på Lidingö.
 • Att utveckla servicen med snabba handläggningstider och administrativ enkelhet.
 • Att ett kundvalssystem utvecklas inom kommunens ansvarsområden för att stimulera till ökad konkurrens och mångfald bland utförare av olika välfärdstjänster.
 • Att kommunalt driven verksamhet och verksamhets som drivs av andra utförare ska styras och finansieras på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor.
 • Att stadens arbete mot korruption fortsätter utvecklas.
 • Att samverkan mellan skola och näringsliv stimuleras genom exempelvis fler sommarjobb och praktikplatser.
 • Att alla gymnasieprogram ska ge utrymme för att inom ramen för ordinarie kurser använda undervisningsmetoden att prova att starta och driva företag.
 • Att entreprenörer och alternativa utförare stimuleras i samband med kommunal upphandling. Det är inte bara ett näringspolitiskt mål. Det är även ett jämställdhets- och integrationspolitiskt mål eftersom det öppnar möjlighet för fler att välja arbetsgivare och driva företag.
 • Att Lidingö ska ta fram ett lokalt konkurrensprogram inklusive en näringslivspolicy där staden anger riktning och ambition för det lokala näringslivsarbetet.
 • Att Lidingö stad arbetar aktivt för att främja och utveckla naturliga näringslivskluster på ön. Det kan till exempel vara inom områden; konferens och kultur, hälsa, film, skola och utbildning.

BOSTADSPOLITIK

Vi vill:

 • Ha en väl balanserad och långsiktig förtätning av våra stadsdelscentra, kompletterad med nya bostäder i våra befintliga bostadsområden och i anslutning till redan utbyggd infrastruktur.
 • Att villastadens karaktär behålls.
 • Att våra grönområden värnas.
 • Att Lidingö erbjuder olika former av boende, såsom enfamiljshus, flerfamiljshus och kategoriboende för medborgarnas olika behov, samt olika önskemål om upplåtelseformer, både ägda och hyrda bostäder.
 • Att Lidingö stad är drivande inom bland annat estetiskt tilltalande bostadsmiljöer, energieffektiviseringar och hälsosamt boende.
 • Att Lidingö stad aktivt motverkar bostadssegregation, bland annat genom att olika upplåtelseformer finns i varje stadsdel.
 • Att Lidingöhem erbjuder bostäder baserat på marknadens efterfrågan men även genom insatser från kommunen där marknadskrafterna är svaga, till exempel bostäder för studenter och unga vuxna och olika former av grupp- och äldreboenden.
 • Att Lidingöhems bestånd av hyreslägenheter ökar genom köp, förädling av befintliga fastigheter och nyproduktion.
 • Att i framtiden vid eventuell ombildning av Lidingöhems bestånd av hyresrätter till bostadsrätter provas mot marknadens behov av tillgång till hyreslägenheter för stadens egna behov. Det kan handla om en tillräcklig volym lägenheter per år för i regel sociala förturer med mera.
 • Att Lidingö stad har strategiska innehav av såväl bebyggda som obebyggda fastigheter för bostadsändamål.
 • Att Lidingöhem avsätter medel för fritidsverksamhet för att främja gemenskapen mellan hyresgästerna och att de boende själva avgör vilken typ av fritidsverksamhet de önskar.
 • Att Lidingöhem ska vara kvar och utvecklas i Lidingö stads ägo.
 • Att Lidingö stad bör tillhandahålla en öppen bredbandsinfrastruktur dit alla Lidingöbor kan ansluta sig, ett stadsnät.

MILJÖ

Vi vill:

 • Att Lidingö stad samverkar mer med omkringliggande kommuner och SL
 • Att kollektivtrafikförbindelserna till och från Lidingö utvecklas
 • Att kollektivtrafikförbindelserna på vatten utvecklas
 • Att Lidingös grönområden bevaras och görs mer tillgängliga.
 • Att underhållet av Lidingös grönområden och parkbänkar förbättras
 • Att Lidingö stad förenar utveckling och miljötänkande
 • Att staden ska stimulera och uppmuntra grönt företagande
 • Att det ska underlättas för Lidingöborna att göra kloka miljöval
 • Att fler returstationer byggs
 • Att Lidingö aktivt bidrar till att uppfylla de nationella och regionala miljömålen
 • Att arbetet med Lidingö stads miljöprogram fortsätter
 • Att värmen i det renade vattnet från Käppalaverket återvinns för värmeproduktion för fjärrvärmenätet på Lidingö och i Stockholm
 • Att Lidingö aktivt arbetar för att minska fossilbränsleberoendet
 • Att Lidingö stad fortsätter att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter och vi ser gärna att Lidingö inför ett försök med solpaneler på offentliga byggnader.
 • Att Lidingö stad ska tillhandahålla god rådgivning för den som vill ställa om till mer miljövänlig uppvärmning
 • Att Lidingö stad fortsätter byta ut gatubelysningen till mer miljövänliga lysdioder.
 • Att Lidingö stad satsar mer på miljövänlig kollektivtrafik, men inte glömmer bort viktig infrastruktur som vägar
 • Att staden ska arbeta för att onödig trängsel minskas och därmed onödiga utsläpp på Lidingös vägar
 • Att en överdäckning av Södra Kungsvägen sker vid Torsvik/Lidingö centrum.
 • Att planprogrammet fortsätter avseende Torsvik/Lidingö centrum för att skapa bostäder, sociala mötesplatser och tillgängliggöra naturen
 • Att fler SL-bussar kan köras på biogas från Käppala reningsverk
 • Att tvärförbindelserna på Lidingö med kollektivtrafiken förbättras
 • Ha nattstopp i busstrafiken.
 • Att en sammankoppling görs av Lidingöbanan och Spårväg city i Ropsten som möjliggör resande från Lidingö till Stockholms innerstad
 • Att staden satsar på trafiksäkra gång- och cykelvägar
 • Att gång- och cykelbanorna ska byggas ut samt vara vackra, väl belysta, säkra och lättillgängliga
 • Att verka för att effektivisera och utveckla ett avloppssystem med mindre utsläpp

JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET

Vi vill:

 • Att Lidingö stad ska fortsätta att arbeta för jämställdhet och mångfald.
 • Att Lidingö stad ska stimulera och uppmuntra entreprenörer och alternativa utförare inom vård, skola och omsorg
 • Att Lidingö stad underlättar för anställda att kombinera arbete och familj
 • Att alla skolor ska fortsätta att utveckla arbetet mot mobbning och kränkande språkbruk i skolan. Alla skolor ska arbete utifrån strategier och metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Att all personal inom Lidingö stad som arbetar inom förskola, skola och kultur- och fritidssektorn ska få jämställdhetsutbildning
 • Att trygghetsvandringar genomförs i befintliga bostadsområden och vid nybyggnation.
 • Att kommunala verksamheter som har direktkontakt med Lidingöborna utbildas i hbtq-frågor
 • att Lidingö stad fortsätter stödja kvinnojouren på Lidingö

ETT TRYGGT LIDINGÖ

Vi vill:

 • Betona att allt arbete med barn och ungdomar som görs av kommunen och av föreningslivet ska vara alkohol- och narkotikafritt och allt kommunalt barn- och ungdomarbete även ska innehålla aktivt upplysningsarbete mot rökning, alkohol och andra droger.
 • Fortsätta samarbetet mellan kommun och polis mot droger, till exempel aktiv föräldrautbildning
 • Minska risken att ungdomar återfaller i brottslighet genom det framgångsrika samarbetet mellan ungdomspolisen och socialkontoret
 • Ha fler trygghetsvandringar ute i bostadsområdena
 • Göra det enklare för Lidingöborna att rapportera in platser, som upplevs som otrygga
 • Ha nattstopp i busstrafiken
 • Skapa fler drogfria mötesplatser. Folkpartiet prioriterar för närvarande ett badhus, gärna kombinerat med en multisporthall någonstans på ön.
 • Att säkerhetstänkandet blir en viktig del i detaljplanerandet av Centrum-Torsviksområdet.