Se alla
Bostäder-och-samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad och bostäder

Lidingö ska fortsätta vara en attraktiv kommun som erbjuder en god miljö, rik kultur med många mötesplatser, goda livschanser och en stark social gemenskap.

Liberalerna på Lidingö vill:

 • Att Lidingös olika stadsdelscentra utvecklas vidare med nya bostäder, nya mötes- och arbetsplatser och ny service. 
 • Att Lidingö fortsätter skapa attraktiva bostadsbestånd med olika boendeformer och upplåtelseformer för olika behov.
 • Att Lidingö centrum byggs ut efter en tydlig vision som tar ett helhetsgrepp om stadsmiljö, utbud och finansiering.
 • Att de byggs fler bostäder för unga och studenter.
 • Att det skapas fler tysta studieplatser för Lidingös studenter i centrum. 
 • Att staden omgående bjuder in till en anbudstävlan om centrums utveckling där ett kulturhus, en saluhall och bostäder bör ingå. 
 • Att äganderätten och villaägarnas rätt att utveckla sina fastigheter ska värnas. Given byggrätt ska kunna användas och kommunalpolitiska restriktioner ska inte användas som hinder för detta, t ex generella kulturmiljömärkningar, kommunala naturreservat och skärpningar av detaljplaner.
 • Att trafikbullret dämpas genom överdäckning av ”Torsviksdiket” och finansiering görs genom fler bostäder.
 • Att en stadspark skapas mellan Centrum och Vallen med utegym, boulebana och möjlighet att cykla, spring och promenera.
 • Att det offentliga rummet upplåts för konst- och konsthantverk, t ex utefter Stockholmsvägen.
 • Att det med centrum som nav skapas ett kommersiellt stråk mellan centrum och Dalénum, ett affärsstråk mellan centrum och Torsvik och ett aktivitetsstråk mellan centrum och Lidingövallen.
 • Att det anläggs en blomstrande trädgård kring Raoul Wallenberg-statyn.
 • Att Lidingöborna ska själva bestämma över sin natur och att det därför inte skall inrättas fler naturreservat.

Lidingö är en del av en växande Stockholmsregion. För att Lidingö ska kunna behålla sin attraktionskraft, sin välfärd och kunna rekrytera duktig personal, behövs bostäder inte minst för studenter, unga vuxna och äldre. Bostadsbyggandet är angeläget för staden, som också har ett bostadsförsörjningsansvar för alla lidingöbor och förtur för dem med medicinska och sociala behov och nyanlända.

Liberalerna vill därför fortsätta att bygga Lidingö i den takt som skett de senaste decennierna. På 1910-talet etablerades Lidingös kommersiella centrum. På 1990-talet vågade modiga beslutsfattare  bygga detta vidare. I dag skattar lidingöborna miljöerna högt. 

Folklivet med restauranger, caféer och mötesplatser gör Lidingö centrum levande och trevligt. Liberalerna vill förädla centrum med hög arkitektonisk kvalitet och mer mötesplatser, handel, service, kultur och bostäder och där den sociala gemenskapen ytterligare stärks, livspusslet underlättas och vårt miljöavtryck minskar. Liberalerna ser att centrum utvidgas till att omfatta Stockholmsvägen in i riktning mot Torsvik. Vi vill att Lidingö centrum ska ha ett attraktivt utbud där de flesta lidingöbor kan hitta det mesta. 

Ungdomar som vill ska kunna bo kvar på Lidingö när de utbildar sig och etablerar sig på arbetsmarknaden. Barn ska kunna ha nära till båda sina föräldrar, trots en förändring i familjebilden. Äldre ska kunna välja att flytta till en tillgänglig, trygg och modern bostad. Det ska finnas boendeformer för olika ekonomier, olika familjebildningar, olika livsskeden. Lidingöbor, som har bidragit till att bygga upp vårt lokalsamhälle, ska inte tvingas flytta från familj, vänner och lämna sin trygghet och sitt sociala sammanhang, bara för att det saknas bostad på Lidingö. Detta är en valfrihet att värna.

Liberalerna ser att Lidingö kan växa samtidigt som vi kan bevara all de värden som lidingöborna uppskattar – grönska, småskalighet, kvalitet, hälsa och trygghet.