Se alla
socialpolitik

Social omsorg

Människor föds med olika förutsättningar och vissa människor har av olika skäl större svårigheter i livet än andra. Liberalerna på Lidingö bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som har sämre förutsättningar att forma sina liv på grund av funktionsvariationer. Liberalerna Lidingö vill att samhället ser människor som har svårt att göra sina röster hörda och som är i behov av samhällets stöd för att få mer makt över sina liv.

Liberalerna på Lidingö vill:

  • Att tidigt ge stöd till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samverkan mellan skola, barn- och elevhälsan, socialtjänsten och vården ska säkra att ingen faller mellan stolarna.
  • Att snarast ersätta de uttjänta gruppbostäderna med nya, moderna gruppbostäder.
  • Att funktionshinderperspektivet ska finnas med från början i all planering och inom alla politikområden. 
  • Slå vakt om målet i LSS om att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra och uppnå goda levnadsvillkor.
  • Att de insatser som kommuner tillhandahåller måste bli mer jämlika så att personer med funktionsnedsättning utan problem ska kunna flytta över kommungränser.
  • Att kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme och aktivt anställa fler personer med funktionsnedsättning.
  • Att barnfamiljer där det förekommer missbruk ska ha rätt till familjestöd från socialtjänsten.
  • Att kommunens insatser till unga vuxna med funktionsnedsättningar ska vara inriktade på att leda till egen försörjning och eget boende.
  • Att stöd och avlastning ges till anhöriga, t ex avlösning i hemmet.

Det är viktigt att göra rätt insatser i rätt tid. Detta gäller såväl när barn, ungdomar och vuxna far illa som när livssituationen är sådan att den enskilde inte kan klara sin vardag utan samhällets stöd. Det innebär att skapa förutsättningar för att alla ska kunna bli sitt bästa jag och nå sina drömmars mål. Funktionshinderpolitiken syftar till att undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättningar kan leva ett liv som andra.