Stark ekonomi

Lidingö stads ekonomi är en av de starkaste kommunekonomierna i landet och kommunen har Sveriges lägsta skuldsättning. En hög soliditet, betydande tillgångar avsatta för att möta stadens pensionsåtaganden, få borgensåtaganden samt en skattesats under riksgenomsnittet gör Lidingö till en ekonomiskt mycket välmående kommun.

Liberalerna anser att lidingöborna inte ska betala mer i skatt än vad staden behöver för att effektivt driva sin verksamhet och vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Liberalerna kritiserade i förra årets budget majoriteten för uteblivna satsningar på skolan och särskilt på lärarnas löner. Det är glädjande att majoriteten lyssnat och gett Lidingös lärare ett välbehövligt lönepåslag. Men vi Liberaler anser att det krävs mer för att skapa en attraktiv arbetsplats för våra lärare.

Liberalerna anser att uppräkningen av pengbeloppen för hemtjänst och äldreboenden med endast 1 %, samt för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri på endast 0.5 % i verkligheten är en

neddragning då kostnaderna troligtvis kommer stiga med mer under året. Liberalerna anser att våra äldre och de i behov av särskild hjälp ska tas om hand i en kvalitativ verksamhet, särskilt i en kommun med starka finanser, och föreslår i vår budget att samtliga ovanstående pengbelopp ska höjas med 2 % 2017.

Liberalerna tar hänsyn till överskottsmålet om en procent motsvarande 30 miljoner kronor och använder resterande 15 miljoner från det budgeterade resultatet för 2017 på totalt 45 miljoner kronor på satsningar inom utbildning, vård och omsorg. Liberalerna omdisponerar de 2,1 miljoner kronor som ligger i Utbildningsnämndens budget för oförutsedda utgifter för att delfinansiera satsningarna på vidareutbildning av lärare, ett område där Lidingö tyvärr halkat efter, och särskilt stöd till de elever som har behov. I övrigt ställer sig Liberalerna i huvudsak

bakom majoritetens förslag till budget med en kommunalskatt för 2017 på 18,64 kr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamheter. Den ansvarar särskilt för stadens utveckling och ekonomiska ställning.

Liberalerna ser att behovet av fler bostäder är stort både på Lidingö och i hela Stockholmsregionen. Vi anser att Lidingöhem, med stark kassa och egen mark bör få i uppdrag att både utreda lämpliga platser för nya bostäder och bygga nya bostäder. Liberalerna avsätter 300 tkr för utredning av platser att utveckla med nya bostäder – oavsett byggherre. Staden har ett behov av små bostäder för studenter, ungdomar, nyanlända och vid rekryteringar av personal. En utredning bör därför identifiera platser där mindre enheter av små bostäder kan byggas och fokus bör vara att tillse så snara byggstarter som möjligt.

Lidingö lämnade 2016 Sverigeförhandlingarna och därmed möjligheten till en förlängning av tunnelbana till Lidingö centrum. Effektiva kommunikationer är en förutsättning för ett livskraftigt näringsliv och för att Lidingö stad ska kunna attrahera de bästa medarbetarna. Det är därför, inför beslutet om Lilla Lidingöbron, särskilt angeläget att agera långsiktigt kring Lidingös transport-och kommunikationsbehov. Utformningen av en ny bro ska prioritera effektiva och kollektiva kommunikationslösningar, varför planeringen ska möjliggöra såväl lågbro, dubbelspår som högbro. Beslutet om upphandling av nya Lilla Lidingöbron bör därför avvakta en kompletterande och fördjupande studie som säkerställer att utrymme finns för framtida utvecklingslösningar. Lidingö stad bör snarast inleda ett gemensamt arbete med Stockholm stad och SLL för att utreda om möjlighet finns att förbättra Lidingöbanans kommande hållplatsläge i Ropsten. Utöver detta bör också prioriteras ett gemensamt utredningsarbete kring möjligheten att förlänga Lidingöbanan vidare till Norra Djurgårdsstaden, istället för att endast fokusera på den hittills aktuella anslutningen till Spårväg City. En sådan förlängning till NDS skulle lösa flera gemensamma transport- och kommunikationssvårigheter. Liberalerna avsätter 200 tkr för sådana fördjupande studier och samarbeten.

Att rekrytera duktig personal är en utmaning. Liberalerna anser att det är av största vikt för stadens utveckling och framtid att kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Staden ska därför fortsätta arbetet med att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare där en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter är konkurrensfördelar.

Lidingös pensionärsorganisationer har länge efterfrågat ett Tor 2 i Centrum för att fler äldre ska få möjlighet att bo centralt med god tillgång till service, butiker och kommunikationer. Liberalerna avsätter 400 tkr för att påbörja planeringen av ett Tor 2 i första etappen av centrumutbyggnaden.

Utbildningsnämnden

Skola och utbildning är för Liberalerna en central fråga. I förra årets budget kritiserade vi majoriteten för uteblivna satsningar på skolan i allmänhet och lärarnas löner i synnerhet. Detta år kan vi med glädje konstatera att majoriteten lyssnat och nu gett Lidingös lärare ett välbehövligt lönepåslag. Men det räcker inte. För att vi ska ha möjlighet att erbjuda Lidingös elever några av landets bästa skolor och för att våra lärare ska uppleva att de har en attraktiv arbetsplats krävs det mer.

Bemannade skolbibliotek

Läsning hjälper oss till ökad kunskap och bättre språk. Vi får större möjlighet att fatta bra beslut och utveckla det kritiska tänkandet. För oss liberaler är det därför viktigt att läsning får en stor plats i skolan. En negativ utveckling är att allt fler av Lidingös skolor har obemannade skolbibliotek. Det innebär att öppethållandetiderna minskar och på en del håll ersätts utbildade bibliotekarier med lärare, som ska sköta den löpande verksamheten på biblioteken vid sidan av sina ordinarie

arbetsuppgifter. Vi vill att alla elever ska ha tillgång till bibliotek och få bra hjälp att upptäcka litteraturen. I vår budget har vi därför valt att höja skolpengen med ytterligare 0,4 procent som motsvarar 2000 tkr och med det ställa krav på att våra kommunala skolbibliotek bemannas under ordinarie skoltid. Även de fristående skolorna uppmuntras att satsa på skolbiblioteken.

Kompensation till friförskolorna för uteblivet lärarlönelyft

Under kommande år får flera av lärarna på Lidingös kommunala skolor ta del av ett statligt lärarlönelyft på 2 500 kronor i månaden. Även friskolorna har möjlighet att ansöka om att ta del av det statliga lönelyftet. De som däremot inte kommer att få ta del av satsningen är förskollärarna på majoriteten av alla friförskolor. Detta beroende på att friförskolor, som saknar en huvudman som också driver skola, inte kan ansöka om bidraget från Skolverket. I majoritetens budget får en förskollärare på varje kommunal förskola på Lidingö ett lärarlönelyft motsvarande 2 500 kronor i månaden. Det är bra men Liberalerna anser att Lidingös friförskolor, som saknar skolhuvudman, också bör få en kompensation motsvarande detta. Syftet är att skapa lika konkurrensvillkor mellan de kommunala och fristående förskolorna. Kompensationen uppgår till 980 tkr per år.

Vidareutbildning av lärare

Vi i Liberalerna anser att det är av största vikt att våra lärare, från förskola till gymnasium, har rätt utbildning för sitt yrkesutövande. I Lärarförbundets årliga ranking ”Bästa skolkommun” hamnar Lidingö stad på plats 273 av 290 vad gäller andel pedagogiskt utbildade lärare. Vi vill därför möjliggöra för fler av våra lärare att komplettera sina utbildningar och ta lärarlegitimation. Vi satsar därför 2100 tkr ytterligare på kompetensutveckling och vidareutbildning för lärarna.

Särskilt stöd

I majoritetens budget genomförs under 2017 en kraftig neddragning vad gäller resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Istället satsas pengar för att kompetensutveckla lärarna för att de ska bli bättre på att möta barn med särskilda behov ute i verksamheten. Liberalerna anser att det är bra att lärarna kompetensutvecklas för att i framtiden kunna möta barnens behov i klassrummen. Men för 2017 anser vi att neddragningen på 3,7 miljoner är alldeles för drastisk och att det riskerar att slå hårt mot de svagaste eleverna. Liberalerna väljer därför att lägga 2000 tkr mer på stöd i jämförelse med majoriteten.

Musikskolan

Musik är en viktig och stor del av dagens kulturkonsumtion. Musik stimulerar våra sinnen och utvecklar kreativiteten. Köerna är idag långa till den kommunala musikskolan. Vi vill göra det möjligt för fler barn att börja spela ett instrument och delta i kulturlivet på Lidingö. Vi satsar 300 tkr extra på musikskolan för att fler barn ska få glädjen att spela ett instrument.

Mobbning och kränkningar

Under 2017 vill Liberalerna att Utbildningsförvaltningen har ett särskilt fokus på att minska utbredningen av mobbing och kränkande behandlingarna i Lidingös skolor. Samtliga förskolor, grundskolor och gymnasier ska under året redovisa sina handlingsplaner mot mobbning och kränkningar. Utbildningsförvaltningen ska i sin tur utvärdera planerna och deras tillämpning.

Tillsammans med respektive skola och förskola ska sedan utvecklingen följas upp genom lämpliga enkäter, t ex Stockholmsenkäten.

Omsorgs- och socialnämnden

 Det blir allt fler äldre på Lidingö, vilket medför ett ökat behov av service och omvårdnad. Det är viktigt att hemtjänst och äldreboende tillhandahålls i tillräcklig grad vilket bl a kräver en god framförhållning. Det bör därför upprättas en äldreboendeplan som är långsiktig, dvs 20-25 år, där behovet av äldreboende uppskattas. Någon sådan finns ännu inte. Den ökning av antalet äldre som sker fram till 2024, enligt den plan som finns nu, visar att behovet ökar med 60 platser, vilket motsvarar ett nytt vård- och omsorgsboende. Det finns redan idag en kö till vård- och omsorgsboende och det tar tid att planera och bygga nya boenden. Det är därför angeläget att planeringen av ett nytt boende påbörjas snarast.

Tor 2

Den äldreboendeplanering som görs inom OSN bör även omfatta behovet av trygghetsboende, även om OSN idag inte har ansvaret för att se till att sådana byggs. Det är uppenbart att det finns ett behov av ett nytt trygghets-/seniorboende med placering nära Lidingö centrum, vilket bl a märks på den kö som finns till Tor. Inte minst pensionärsorganisationerna har påtalat behovet av sådant, även kallat ”Tor 2”. För många äldre skulle ett sådant boende innebära en möjlighet att få ett modernt och tillgängligt boende och innebära en ökad trygghet. Ett nytt trygghetsboende bör upplåtas med hyresrätt och skulle med fördel kunna byggas av Lidingöhem. Detta boende bör ingå i den första etappen av Centrum-Torsvik området. Det är också viktigt att klargöra vad vi menar med ett trygghetsboende. På ett trygghetsboende bör det finnas ett aktivitetscenter med uppgift att ordna aktiviteter för de boende och även i övrigt arbeta för att skapa en social gemenskap i boendet. Vi föreslår att 400 tkr avsätts för att säkerställa att planeringen av detta påbörjas snarast. Pengarna avsätts under kommunstyrelsen.

Ökad valfrihet i hemtjänsten

Vi har idag valfrihet i val av utförare av hemtjänst på Lidingö. Nu är det dags att ta nästa steg och ge den äldre större möjligheter att påverka innehållet i hemtjänsten. I flera kommuner införs nu en rätt för den enskilde att påverka vilka serviceinsatser som den äldre vill få utförda. Detta bör prövas även på Lidingö. Erfarenheter från andra kommuner visar att detta inte medför ökade kostnader. Vi föreslår att detta prövas inom en del av hemtjänsten under 2017 som en försöksverksamhet. Vi avsätter 400 tkr för detta.

Pengbelopp äldreboende, hemtjänst och särskilt boende

I förslaget till budget räknas pengbeloppen till hemtjänst och äldreboenden endast upp med 1 %. För omsorg om funktionshindrade sker en uppräkning med endast 0,5 %. Detta innebär i praktiken ett mycket kraftigt besparingskrav eftersom löner och andra kostnader med stor säkerhet kommer att öka med åtminstone 3 %. Verksamheten bör ges erforderliga resurser så att kvaliteten på verksamheten kan upprätthållas. Lidingö måste kunna betala löner till sjuksköterskor, undersköterskor m fl som är konkurrenskraftiga i Stockholmsområdet. Vi anser därför att pengen till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst i ordinarie boende och servicehus bör höjas med 2 % istället för 1 % som föreslås i majoritetens budgetförslag. Detta innebär ökade kostnader med 3,6 mkr.

Pengbelopp funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri

Liberalerna anser att pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatrin också bör höjas. Vi föreslår att dessa höjs med 2 % istället för 0,5%. Detta medför ökade kostnader med 3,3 mkr.

Kvinnojouren Kerstin

Kvinnojouren Kerstin utför ett viktigt arbete. Stödet till kvinnojouren bör säkras genom att bidragsreglerna ändras. Det nuvarande kravet på att organisationer måste svara för hälften av intäkterna på annat sätt än genom kommunala bidrag bör mjukas upp så att hänsyn kan tas till föreningars varierande möjligheter att finna finansiering. Vi avsätter 50 tkr för ökat bidrag till Kvinnojouren.

Mentorer nyanlända

Lidingö har tagit emot drygt 150 unga flyktingar under 18 år. När de fyller 18 år minskar stödet och de förväntas i hög grad klara sig själva. Många har bristfällig utbildning och riskbilden för dessa unga vuxna är hög både socialt och psykologiskt. De har inga föräldrar i Sverige och saknar ofta också andra närstående. Det är av stor betydelse att de ges ett utökat stöd så att de får en chans att bli integrerade i det svenska samhället. Vi föreslår därför att det avsätts resurser så att kommunen kan anställa ett par mentorer på deltid som ges till uppgift att vara ett stöd för dessa. Insatsen bör påbörjas från det att de fyller 17 år. Vi avsätter 700 tkr för detta.

Kultur och Fritidsnämnden

Biblioteket

Det finns tecken på att yngre människor läser mindre skönlitteratur. Forskning visar att den som läser skönlitteratur får bättre språk, mer kunskap och större förmåga till kritiskt tänkande. Det är en central fråga att varje generation får tillgång till litteraturen och den glädje som den ger. För oss liberaler är bildning viktig och i detta arbete har biblioteket en central roll. Vi vill främja läsning genom en satsning på biblioteket med 400 tkr.

Liberalerna står bakom den politiska majoritetens budgetanslag gällande anpassning av inredning och lokaler på stadsbiblioteket samt systemutvecklingen av bibliotekets e-tjänster.

Lovverksamhet

Under loven är det många lidingöungdomar som reser bort, men alla har inte den möjligheten. För oss liberaler är det viktigt att det finns möjlighet för alla barn och unga att delta på olika roliga aktiviteter under loven. Vi ser därför lovverksamheten som en central och viktig verksamhet.

Majoriteten satsar i sin budget 35 tkr på lovverksamheten. Liberalerna satsar ytterligare 70 tkr för fler aktiviteter under skolloven.

Simträning för nyanlända

Liberalerna har länge drivit vikten av att lära sig simma i skolan. Redan 2007 lämnades en skrivelse om ny lydelse i läroplanen som senare beslutades av regeringen. Den läroplanen har sedan utvecklats, till den skrivelse som finns idag. Elever som kommer senare än årskurs 9 till Sverige har inte kontrollerats enligt kursmålen i Idrott och hälsa och har därför ingen dokumenterad simkunskap. Drunkningstillbuden har ökat runt om i landet och vi anser att man bör minimera riskerna som avsaknaden av simkunskap innebär.

Att vara simkunnig får inte bli en klassfråga och vi anser därför att alla skall få samma möjlighet att lära sig simma. Vi vill att nyanlända erbjuds simskola under t ex språkintroduktionen.

Simundervisningen finansieras av det stadsbidrag för tidigare mottagande av flyktingar som ligger under KS.

Fristad för förföljda kulturarbetare

På Lidingö har många författare, konstnärer och kulturabetare levt och verkat och bland dem även flyktingar som t ex Berthold Brecht. Idag är alltför många människor på flykt och många kulturarbetare är särskilt utsatta då deras arbete ofta kan uttrycka att saker kunde vara annorlunda och de då hamnar i konflikt med totalitära stater, kriminella nätverk eller fundamentalistiska grupper. Liberalerna vill att Lidingö, liksom många andra städer i Sverige och världen, blir en fristad för förföljda kulturarbetare och avsätter därför 200 tkr för detta.

Spontanidrottsplatser

Vi liberaler anser i likhet med den politiska majoriteten att det finns behov av att anlägga spontana aktivitetsplatser i anknytning till befintliga idrottsplaner eller på helt nya platser.

Tekniska nämnden

Budgetramarna för Tekniska nämnden räknas inte upp för år 2017. Trots detta anser Liberalerna att verksamhetens nivå, inriktning och fördelning i stora dra är väl avvägd med hänsyn till stadens mål och budgetramar.

För den skattefinansierade delen ökar driftkostnaderna från 103,8 år 2016 till 104,5 år 2017 eller med 0,7 % (+0,7 mkr). Kommunalskattebidraget är oförändrat på 93,3 mkr.

Tekniska nämndens driftverksamhet minskar från 3,7 % år 2016 till enbart 3,5 % av Lidingö stads totala nettokostnader år 2017.

Gapet mellan Tekniska Nämndens budget och utfall när det gäller investeringar är fortfarande stort.

Även om gapet förtjänstfullt minskar över tid, innebär detta att besparingar på driftbudgeten kommer att inträffa (genom minskade kapitaltjänstkostnader) på uppemot 2 mkr per år om nuvarande gap består. Av detta skäl borde det kunna finnas ett visst utrymme för att tidigarelägga några smärre investeringar

Underhåll av vägkapitalet

I budgeten för år 2017 sägs att: ”För att bibehålla vägkapitalet utökas budgeten från och med 2017 till 16 miljoner”. Detta innebär en ökning på 2 mkr från tidigare 14 mkr (+14%), en reform som både vi liberaler och stadens revisorer har drivit i många år. Detta är nödvändigt för att återställa och vidmakthålla vägkapitalet på Lidingö.

 Trygghetsvandringar

Vårt förslag går ut på att Tekniska förvaltningen, som ansvarar för bland annat gatubelysning och parker och skogar, bjuder in till trygghetsvandring, dels de boende i ett område via deras boendeföreningar, skolor och förskolor samt polisen, som har god statistik över antalet olyckor och brott. Under promenaden listar tjänstemännen de kommentarer som ges och de förslag på förbättringar som de boende och polisen har. För trygghetsvandringar avsätts 100 tkr.

Den sista etappen av CG-vägen utmed Ekholmsnäsvägen

Etappen Långängens Gård – Björkuddsvägen är inplanerad först år 2018. Vi anser det vara egendomligt att hela tiden fr o m år 2012 skjuta upp denna andra etapp av en sammanhängande cykelled mellan Kyrkviken och södra Lidingö (Gåshaga, Killinge, Björkudden). Man bygger rätteligen inte en halv cykelled, för att i stället prioritera helt andra cykelbanor. Det är dessutom ett slöseri med skattepengar. Senareläggningen av byggandet av denna andra etapp från år 2014 till år 2018 har ökat kostnaden från 3,5 till 5,5 mkr, en ökad kostnad på 2 mkr.

Liberalerna anser att gång- och cykelvägen utmed Ekholmsnäsvägen borde kunna byggas redan hösten år 2017 i stället för först år 2018. Tidigareläggningen innebär att investeringen på 5 mkr flyttas från år 2018 till år 2017. Detta påverkar driftbudgeten (som kapitaltjänstkostnad) för år 2017 med 27 tkr, vilket torde kunna inrymmas i Tekniska Nämndens budget för år 2017.

Kottlasjön

Majoriteten har avsatt 2 mkr i 2017 års budget för rening av Kottlasjön med aluminiumklorid. Denna åtgärd drev vi Liberaler (tidigare Folkpartiet) redan förra året. Det är bra att detta nu blir verklighet. Liberalerna vill dock påpeka att åtgärderna i Kottlasjön bör genomföras så snart som möjligt för att säkerställa god vattenkvalitet under badsäsongen 2017, oavsett när Blåplanen antas.

  Tillskott Minskning Omfördelning
Kommunstyrelsen      
Tor 2 400    
Bostadsutredning 300    
Utredning spårbunden kollektivtrafik Ropsten 200    
Utbildningsnämnden      
Peng UN 2000    
Kompensera friförskolorna för uteblivet lärarlönelyft 980    
Vidareutbildning lärare 2100   1100 från UFs oförutsedda utgifter
Särskilt stöd 2000   1000 från UFs oförutsedda utgifter
Musikskolan 300    
Omsorgs- och socialnämnden      
Ökad valfrihet i hemtjänsten 400    
Peng äldreboende, servicehus och hemtjänst 2% (+1%) 3600    
Peng funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri totalt 2% (+1,5%) 3300    
Kvinnojouren Kerstin 50    
Mentorer nyanlända 700    
Kultur och fritidsnämnden      
Biblioteket 400    
Lovverksamhet 70    
Fristad författare 200    
Tekniska nämnden      
Trygghetsvandringar 100    
TOTALT 17100   2100

 

Liberalernas prioriteringar jämfört med majoriteten i tkr