Se alla

Liberalernas yttrande den 10 okt-16 över planprogram för Högsätra

Torsdag 17 november 2016

Samråd om Planprogram för Högsätra

 Vi liberaler anser att planprogrammet för Högsätra är föredömligt och en användbar utgångspunkt för Lidingös planering av bebyggelse och upprustning i övriga områden. Självklart har vi ändå synpunkter, som vi vill se genomförda.

Liberalerna delar visionen om en ”innehållsrik” och ”attraktiv” stadsdel. Det fortsatta planeringsarbetet bör inriktas på att ge konkreta förutsättningar för en utveckling mot en attraktiv, socialt blandad och trygg stadsdel för boende och besökare.

Ökad trygghet uppstår om människor dagligen ser varandra och möts i utemiljöerna. För att uppfylla visionen behövs därför flera funktioner/målpunkter i stadsdelen, som kan locka alla Lidingöbor i olika åldrar att besöka stadsdelen. Hälsans hus är en sådan målpunkt, så även samlingslokaler för kyrkan men främst ett nytt badhus.

För en blandad befolkning behövs också en väl genomtänkt avvägning av relationen hyresrätter och bostadsrätter samt olika stora lägenheter i olika prisklasser. En sådan relation bör preciseras i markanvisningarna. Även kategoriboenden bör finnas med, t ex äldreboenden och studentbostäder.

Dimensioneringen av förskolor blir av betydelse för barnfamiljers etablering här. Reservera tydligare än i planprogrammet plats för en förskola med rymliga ytor utomhus och reservera tydligare ytor för en framtida utbyggnad av skolan. För bl a äldreboende och sociala och medicinska förturer bör kommunen använda en del av byggrätterna till att utveckla bostäder som bör ägas av Lidingöhem.

Det är vilseledande att se ”entrétorget” som något annat än en trafikplats. Satsa i stället allt på ett attraktivt innehåll på ett ställe, dvs till torget mitt i staden. Hälsans hus, apotek, offentliga och kommersiella mötesplatser bör förstås lokaliseras till torget. Det är också bäst att bygga inifrån och ut, dvs etablera Högsätratorget tidigt, så att torget från början fungerar som ett socialt centrum (inte 2025!).

För GC-bron över Södra Kungsvägen bör planeringen ta med i utredningsområdet kullen väster om Läroverksvägen och tydligt identifiera viktiga målpunkter såsom Lidingöbanans hållplats och Larsbergs huvudstråk. Då blir det självklart att landa GC-bron närmare ICA´s entrésida.

De boende har sagt att de önskar mer liv och rörelse i området, inte minst dagtid. Det har tidigare varit svårt att få bärkraft för handel och kommersiella verksamheter i området. Det är därför angeläget att koncentrera framtida och tillkommande verksamheter till en central plats, att värna redan etablerade verksamheter i området samt att fördjupa analysen av innehållet i Hälsans hus och studera om det finns förutsättningar för något mer än att bara flytta över befintlig verksamhet.

Utmaningarna för etableringen av nya och nygamla verksamheter kommer sannolikt att bestå, trots programmets beskrivna tillskott av bostäder, vilket äventyrar möjligheterna att nå den beskrivna visionen om en attraktiv och trygg stadsdel. Såväl den redovisade typologin (byggnadssättet), som antalet bostäder skulle därför behöva utvecklas. Kommande utredningsarbete borde därför undersöka förutsättningarna för ett sammanlagt tillskott om ca 1000 lägenheter. Ett sådant utbyggnadsalternativ skulle dels bättre ansluta till områdets etablerade byggnadsskala, istället för den redovisade ”småstadsskalan” som har lite att göra med platsens förutsättningar, och ge förutsättningar för att tillskapa attraktiva offentliga miljöer, dels skapa bättre underlag för service och handel.

Lidingö 2016-10-10

För föreningen, Liberalerna Lidingö Nancy Mattsson Föreningsordförande